4EDU Sp. z o.o.  opracowuje audyty efektywności energetycznej, które stanowią załącznik do deklaracji przetargowej, pomagamy również w sporządzeniu dokumentacji przetargowej. Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę uzyskania białych certyfikatów wydawanym przez URE

Pierwszym krokiem do uzyskania Białego certyfikatu jest wykonanie audyt efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego celem określenia poziomu bazowego i zaproponowania potencjalnych rozwiązań technicznych wykorzystujących zidentyfikowany potencjał.  Następnie zostanie wybrane optymalne rozwiązanie technicznie i ekonomicznie z zaproponowanych propozycji w audycie.

UWAGA! Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 ustawa weszła w życie 1 października 2016 roku. Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników). Duże przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)
  • lub
    sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

 


KATALOG PRZEDSIĘWZIĘĆ PO REALIZACJI KTÓRYCH MOŻNA OTRZYMAĆ BC:

Art. 19. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetyczne stanowi:

1. Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

1) izolacja instalacji przemysłowych;

2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizacja lub wymiana:

a) oświetlenia,

b) urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,

c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

d) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,

e) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat:

a) związanych z poborem energii biernej,

b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,

c) na transformacji,

d) w sieciach ciepłowniczych,

e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,

f) związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;

6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 lit. b nie stosuje się do procesów energetycznych prowadzonych w instalacjach spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332), z wyjątkiem urządzeń potrzeb własnych rozumianych jako urządzenia lub instalacje pomocnicze służące procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

 

Art. 20. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetyczne stanowi:

1. Potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 19 ust. 1, jest świadectwo efektywności energetycznej.

2. Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej:

1) jeżeli na ich realizację przyznano:

a) premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

b) pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b;

2) jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii w ilości mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku;

3) określonych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1;

4) zrealizowanych w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3. 2a. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

4) zrealizowanych w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3.

2a. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

3. Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu:

1) planującego rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej albo

2) upoważnionego przez podmiot, o którym mowa w pkt 1.

4. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej zawiera:

1) imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, adres zamieszkania albo nazwę, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo 2;

2) określenie:

a) przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji,

b) ilości energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej;

3) wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, wyrażonego w latach kalendarzowych;

4) oznaczenie terminu rozpoczęcia oraz terminu zakończenia prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej;

5) wskazanie, czy został złożony inny wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej w odniesieniu do przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej przez podmiot, u którego będą realizowane te przedsięwzięcia, lub przez podmiot przez niego upoważniony.

5. Do wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej należy dołączyć:

1) audyt efektywności energetycznej, z wyłączeniem audytu, o którym mowa

w art. 25 ust. 3;

2) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 3, następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny oświadczam, że:

1) dane i informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468), są zgodne z prawdą;

2) nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.”;

klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. W przypadku gdy wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej nie zawiera danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub 5, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

7. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

8. W przypadku gdy audyt efektywności energetycznej nie został sporządzony przez osobę, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 5, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku przez dołączenie prawidłowo sporządzonego audytu efektywności energetycznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Od 1 października 2016 (nowelizacja ustawy) zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona.

 


BIAŁE CERTYFIKATY nadal funkcjonują!

  • Według ustawy został zachowany dotychczasowy system świadectw efektywności energetycznej - tzw. BIAŁE CERTYFIKATY.
  • Nowa ustawa wprowadza zmiany w sposobie rozliczenia oszczędności bazując na energii końcowej, a nie jak było poprzednio - energii pierwotnej.
  • W konsekwencji nowa ustawa przyniesie mniejsze wartości toe w podsumowania końcowym. Jednakże sama wartość TOE wzrośnie do maksymalnej wartości jaką jest wartość opłaty zastępczej wynosząca od 2017 r. 1500 zł.
     

Zmiany w przepisach dotyczące systemu BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Ustawa o efektywności energetycznej obowiązująca
w okresie 15.04.2011 r. - 30.09.2016 r.
Ustawa o efektywności energetycznej obowiązująca
od 01.10.2016 r.
Przetarg organizowany raz w roku, ogłaszany przez prezesa URE Ciągły nabór wniosków, decyzja o przyznaniu w ciągu 45 dni
Efekt energetyczny liczony na podstawie energii pierwotnej Efekt energetyczny liczony na podstawie energii finalnej
Brak możliwości ubiegania się o białe certyfikaty w przypadku inwestycji objętych ETS Możliwość ubiegania się o białe certyfikaty w przypadku inwestycji objętych ETS
Można zgłaszać przedsięwzięcia zakończone po 1 stycznia 2011 r. Można zgłaszać przedsięwzięcia planowane
Opłata zastępcza 1000 zł/toe Opłata zastępcza w 2017 r. 1500 zł/toe, następnie waloryzacja 5% co roku