4EDU Sp. z o.o.  opracowuje audyty efektywności energetycznej, które stanowią załącznik do deklaracji przetargowej, pomagamy również w sporządzeniu dokumentacji przetargowej. Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę uzyskania białych certyfikatów wydawanym przez URE

Pierwszym krokiem do uzyskania Białego certyfikatu jest wykonanie audyt efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego celem określenia poziomu bazowego i zaproponowania potencjalnych rozwiązań technicznych wykorzystujących zidentyfikowany potencjał.  Następnie zostanie wybrane optymalne rozwiązanie technicznie i ekonomicznie z zaproponowanych propozycji w audycie.

UWAGA! Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 ustawa weszła w życie 1 października 2016 roku. Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników). Duże przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

 • zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)
 • lub
  sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

 


DO  PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NALEŻĄ:

 • Izolacja instalacji przemysłowych.
 • Przebudowa lub remont budynków.
 • Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.
 • Odzysk energii w procesach przemysłowych.
 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Od 1 października 2016 (nowelizacja ustawy) zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona.

 


BIAŁE CERTYFIKATY nadal funkcjonują!

 • Według ustawy został zachowany dotychczasowy system świadectw efektywności energetycznej - tzw. BIAŁE CERTYFIKATY.
 • Nowa ustawa wprowadza zmiany w sposobie rozliczenia oszczędności bazując na energii końcowej, a nie jak było poprzednio - energii pierwotnej.
 • W konsekwencji nowa ustawa przyniesie mniejsze wartości toe w podsumowania końcowym. Jednakże sama wartość toe wzrośnie do maksymalnej wartości jaką jest wartość opłaty zastępczej wynosząca od 2017 r. 1500 zł.
   

Zmiany w przepisach dotyczące systemu BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Ustawa o efektywności energetycznej obowiązująca
w okresie 15.04.2011 r. - 30.09.2016 r.
Ustawa o efektywności energetycznej obowiązująca
od 01.10.2016 r.
Przetarg organizowany raz w roku, ogłaszany przez prezesa URE Ciągły nabór wniosków, decyzja o przyznaniu w ciągu 45 dni
Efekt energetyczny liczony na podstawie energii pierwotnej Efekt energetyczny liczony na podstawie energii finalnej
Brak możliwości ubiegania się o białe certyfikaty w przypadku inwestycji objętych ETS Możliwość ubiegania się o białe certyfikaty w przypadku inwestycji objętych ETS
Można zgłaszać przedsięwzięcia zakończone po 1 stycznia 2011 r. Można zgłaszać przedsięwzięcia planowane
Opłata zastępcza 1000 zł/toe Opłata zastępcza w 2017 r. 1500 zł/toe, następnie waloryzacja 5% co roku